OM OSS

Det har hänt mycket sedan Erik och Karin Larsson grundande företaget 1947. Vår passion för byggnationer har alltid funnits där och målet har alltid varit att bygga kvalitativa miljöer för arbete och boende. Det är fortfarande så. Men vi är mer än så. 

Bakom vårt namn finns personer som varje dag arbetar aktivt för att göra världen lite bättre, varmare och skönare att leva i. Ledordet är framförallt OMTANKE. Det är ett arbete som pågått i många år, och som gett oss flera prestigefulla utmärkelser, både inom jämställdhet och hållbarhet.

 

HUR VI JOBBAR

 

MILJÖN

Vi jobbar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi gör åtgärder för att minska allt från bränsle- och energiförbrukning till avfall. Vi försörjer vårt kontor och lager med el via solceller.

LÅNGSIKTIGA INVENSTERINGAR

Vi tänker långsiktigt och vi utvecklar oss för att möta framtiden. På så sätt får våra medarbetare en trygg arbetsgivare och våra kunder vet att vi kommer finnas kvar.

VÅR ARBETSMILJÖ

För oss är det viktigt med en god arbetsmiljö, sjysta villkor och trivsel hos våra medarbetare. Vi jobbar mot diskriminering och kränkande särbehandling. Mot rasism har vi nolltolerans.

MJUKA VÄRDEN

Vi vill att våra medarbetare ska må bra, trivas och vilja utvecklas med oss. Därför satsar vi som arbetsgivare på mjuka värden och att stötta både under och utanför arbetstid.

EGEN PERSONAL

Vi hyr sällan in byggnadsarbetare utan bemannar med vår egna personal. Vi tror detta skapar en tryggare och roligare arbetsmiljö, en enklare arbetsdag och ett bättre slutresultat.

LOKAL FÖRANKRING

Vi väljer lokala samarbeten. På så sätt gynnas lokala företagare och hembygd genom ökade arbetstillfällen och ökade intäkter. Vi sponsrar allt från lokala föreningar till förskolor.

 
 
 

VI VÄLJER BYGGKURAGE

På våra arbetsplatser gäller Byggkurage. Det är en uppförandekod för säkrare byggarbetsplatser där färre mår dåligt och fler känner sig inkluderade. Byggkurage skapades av våra ledare och skyddsombud tillsammans med Peter Rung och Nina Rung under våren 2019. Vem som helst får införa Byggkurage på sin arbetsplats och det kostar ingenting. Allt för att vi tillsammans ska skapa en mer omtänksam byggbransch!

 
 

PRISADE FÖR VÅRT SÄTT ATT JOBBA

 
 

TREDJE GENERATIONENS LEDARE

Vi är i grunden ett familjeföretag som grundades 1947 av Erik och Karin Larsson. Till en början bestod vår kärnverksamhet främst av byggnation av bostadshus och lantbruksfastigheter. Med tiden har verksamheten breddats och utvecklas. På så sätt har vi hållit oss relevanta i över 70 år. 

1985 tog Erik och Karins barn Åke Larsson över som vd. Vi började genomföra projekt i nya områden, såsom inom industri, servicehus och flerbostadshus. Vi startade vår uppskattade bygghandel där såväl yrkesmän som privatpersoner fortfarande idag gör sina inköp. 2010 blev Torbjörn Edgren och Lars Larsson delägare i företaget. 

2015 genomfördes en andra generationsväxling då Erik och Karins barnbarn Lars Larsson tog över rollen som vd. Sedan dess har fokus legat på hållbar tillväxt och omtanke för medarbetare, kunder och vårt gemensamma samhälle. 

 
 

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

Dagen vi står stilla har vi förlorat. Vi vill hitta brister i det vi gör och förbättra dem. Vi vill följa förutsättningarna i samhället och världen. Vi vill dra vårt strå till stacken för att skapa en hållbar värld. Vi vill vara en pålitlig arbetsgivare och byggare åt våra kunder. Därför är förbättringsarbete en central del i verksamheten. Både på tjänstemannanivå men också ute på våra byggarbetsplatser. 

 
 

VI VILL BIDRA TILL EN HJÄRTLIGARE VÄRLD

Genom sponsring bidrar vi till en hjärtligare värld. Därför är vi också noggranna med vilka vi väljer att sponsra. För oss är det viktigt att människor oavsett vem man är och vilka förutsättningar man har behandlas lika samt har samma möjligheter. Vi vill också att vår sponsring skall leda till att fler känner sig värdefulla – precis som hen är.

Vi sponsrar allt från idrottsklubbar och lokala projekt till att föreläsa på skolor och bygga toaletter i Nairobi. Men hela tiden med en röd tråd – att verka mot våld, diskriminering, mobbning och machokultur och samtidigt verka för integration och jämställdhet.

 
 

VÅRA POLICYS

 

KVALITET – VI SKA

 • Sträva efter att överträffa våra byggentreprenads- och byggmaterialkunders samt våra hyresgästers uttalade och icke uttalade förväntningar på kvalitet.
 • Mäta, övervaka och följa upp våra processer och mål samt säkerställa kvalitetsförbättringar.
 • Göra samtliga medarbetare medvetna om relevansen och betydelsen av egna aktiviteter och hur varje individ själva bidrar till att förbättra vår kvalitet och minska våra kvalitetsbrister.
 • Sträva efter att hitta effektivare och smartare lösningar för att kunna erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar till våra kunder.
 • Uppfylla lagar och andra krav.
 • Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
 • Säkra långsiktiga och trygga affärer.
 • Ha en hög affärsmoral, vara ansvarskännande, opartiska och verka mot korruption.

MILJÖ – VI SKA

 • Sträva efter att arbeta med produkter och tjänster som främjar miljön inom byggentreprenader, byggmaterial och fastighetsförvaltning.
 • Uppfylla lagar och krav och samtidigt verka för minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Genom sitt agerande och genom utbildning och information verka för att ständigt öka miljömedvetenhet hos leverantörer, entreprenörer och medarbetare.
 • Sträva efter ständiga miljöförbättringar genom att inom ramen för det systematiska miljöarbetet upprätta successivt skärpta miljömål.
 • Jobba resurseffektivt hela vår värdekedja.
 • Arbeta mot att minimera resursslöseri samt att minska vårt avfall och öka cirkulära flöden.

ARBETSMILJÖ – VI SKA

 • Prioritera att jobba systematiskt mot en god och säker arbetsmiljö, såväl fysisk som vår organisatoriska och sociala.
 • Göra samtliga medarbetare medvetna om hur man gör för att jobba säkert genom utbildning och introduktion.
 • Göra samtliga ledare medvetna kring hur en god arbetsmiljö skapas.
 • Sträva efter att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.
 • Löpande utvärdera företagets insatser samt eventuella risker inom arbetsmiljö för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
 • Stimulera och skapa förutsättningar för att våra medarbetare skall främja sin egen hälsa genom ett medvetet fokus på friskvård.
 • Sträva efter att samtliga tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att relevanta åtgärder kan göras.
 • Alltid ha med arbetsmiljö som en faktor vid beslut och alla typer av inköp.

DISKRIMINERING OCH KRÄNKAND SÄRBEHANDLING – VI SKA

 • Följa Byggkurage på samtliga våra arbetsplatser.
 • Fördöma alla former av kränkande särbehandling och trakasserier i olika former och acceptera inte att sådana förkommer på våra arbetsplatser.
 • Verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
 • Verka för en arbetsmiljö med respekt för olikheter och för en ömsesidig, öppen och rak kommunikation samt att värna för varje människas lika värde.
 • Förebygga diskriminering och kränkande särbehandling så långt som möjligt.
 • Verka för ett klimat där diskriminering eller kränkande särbehandling vågar rapporteras.
 • Vidta alltid åtgärder så snart som möjligt vid tecken på diskriminering eller kränkande särbehandling samt se till att det följs upp.

SOCIAL HÅLLBARHET – VI SKA

 • Bidra till ett jämställt samhälle.
 • Alla våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats, där ska alla följa vår arbetsmiljöpolicy.
 • Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi följer upp våra projekt både på plats genom skyddsronder och centralt genom medarbetarundersökningar, utbildningar och aktiva åtgärder.
 • Vi ser till våra medarbetares välmående och har ett aktivt säkerhetstänk, samt fokus på fysiskt och psykisk hälsa.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – VI SKA

 • Inte bygga på någon annans bekostnad.
 • Följa Byggkurage på samtliga arbetsplatser.

 

Kvalitetsäkrat byggande

2021 blev vi certifierade av Hantverkarkoll som ett kvalitetssäkrat byggbolag. För dig som kund betyder det att du kan känna dig trygg att köpa tjänster från oss. Förutom att certifieringen innebär att vi har sunda finanser och god leveranskvalitet, innebär det också att vi har sjyssta villkor för våra medarbetare, vi har kompetensen att bedriva byggprojekt och våra kunder ger oss ett gott omdöme. Det blir ett tryggt byggande helt enkelt!

SYNA: Kreditklass 5

Kreditklass fem är ett intyg på att vi har högsta kreditvärdighet och är ett välskött företag.

Behörig våtrum

Vi är behöriga att sätta kakel och klinker i våtutrymmen enligt Byggkeramikrådet.

PER-företag

Våra plattsättare är utbildade enligt Byggkeramikrådet.

ID06

Vi använder oss av ID06 på våra byggarbetsplatser
för att främja sund konkurrens och säkra
arbetsplatser i byggbranschen. 

Medlem i Byggföretagen

Vi är medlemmar i bransch- och
arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. 

Schysst byggare

Vi har kollektivavtal, respekterar lagar och avtal, sätter säkerheten främst, bidrar till vår gemensamma välfärd och en hel del annat.